Avís Legal

RESPONSABILIAD DELS CONTINGUTS I LES OFERTES COMERCIALS

La present Web té com a objectiu presentar de forma digitalitzada l’oferta de serveis que AJUNTAMENT DE BATEA dona als ciutadans, facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a l’ informació de que disposa l’entitat sobre els diferents serveis oferts, i utilitzar Internet com un mitja rellevant en la interacció amb el ciutadà.

AJUNTAMENT DE BATEA, provist de CIF P4302200C, actua com titular, dinamitzador i gestor de la present Web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 1/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de Juliol.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis es responsabilitat de la societat mencionada, propietària d’aquet domini i que opera amb la marca AJUNTAMENT DE BATEA atenent a raons comercials i administratives en la direcció següent:

Plaça de Catalunya, 1, 43786 Batea (Tarragona)

1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per AJUNTAMENT DE BATEA en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

AJUNTAMENT DE BATEA Aquesta entitat no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles 'links' o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web d’aquesta entitat ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ells, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intenti d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la Web d’aquesta entitat com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web d’aquesta entitat.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DESDE ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle www.turismebatea.com des de pagines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i al ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, AJUNTAMENT DE BATEA, intervé, avala, promociona, participa, o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pagina on figuri l’enllaç, ni tant sols que concedeixin la seva intrusió, excepte autorització expressa. 4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació en la nostre pagina web i oferir un millor Server. Per Obtindre mes informació sobre les Cookies i sobre la seva utilització, per favor llegeixi la nostre Política de Cookies.

5. RENUNCIA Y LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. AJUNTAMENT DE BATEA, pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. AJUNTAMENT DE BATEA, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquest web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA DE UNA FALLIDA TECNICA O DE CONTINGUT.

AJUNTAMENT DE BATEA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, aquesta entitat no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. Aquesta entitat no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que aquesta entitat realitza els seus millors esforços en evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. PROPITETAT INDUSTRAIL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per AJUNTAMENT DE BATEA així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública,transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit AJUNTAMENT DE BATEA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial AJUNTAMENT DE BATEA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L' incompliment de l’assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit AJUNTAMENT DE BATEA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per AJUNTAMENT DE BATEA, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

AJUNTAMENT DE BATEA Es lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

AJUNTAMENT DE BATEA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines Web AJUNTAMENT DE BATEA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a aquesta entitat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta entitat, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de AJUNTAMENT DE BATEA.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, aquesta entitat queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per aquesta entitat per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d’aquesta entitat sense el consentiment previ, exprés i per escrit AJUNTAMENT DE BATEA. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual AJUNTAMENT DE BATEA sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

AJUNTAMENT DE BATEA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hiperlinks, framing o vincles similars des dels websites AJUNTAMENT DE BATEA.